ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijengeregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis genomen te hebben,met uitsluiting van de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.

2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel, waarvan het adres vermeld staat op onzefactuur, tenzij anders bedongen wordt in de tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum wordt vermeld op de factuur.

3. Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven voor rekening en risico van de koper, in hun totaliteit onze volledige eigendom, bij afwijking van art. 1583 Burgerlijk Wetboek.

4. Bij verzuim van contante betaling of niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege, op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn,gelijk aan de dan geldende gerechtelijke intrest, vermeerderd met 3%, en dit te rekenen vanaf de dagder afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag.De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

5. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitairen onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10% met een minimum van 75 euro als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering, dit bij toepassing van art. 1147B.W. en 1152 B.W.Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlsintresten, de invorderbare procedurekosten en deeventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving.

6. Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. Inhet geval het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter behoort, is het Vredegerecht bevoegd waar de maatschappelijke zetel van SYNCRON BVBA is gevestigd.

7. Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of klachten inzake zichtbare gebreken moeten worden ingeroepen binnen de 8 dagen na de levering. Dit dient te gebeuren bijwijze van aangetekend schrijven waarin de klachten en/of gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven.Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

8. De eventuele leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij anders tussen partijen overeengekomen. Vertraging in levering of uitvoering kan derhalve nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

9. De aansprakelijkheid van SYNCRON BVBA m.b.t. de door haar geleverde goederen is beperkt tot de contractuele waarde daarvan. In geen geval kan SYNCRON BVBA aansprakelijk worden gesteldvoor enige indirecte schade.

10. De eventuele nietigheid van één van de bedingen brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.